Hemsida hos Webbkungen
Allmänna villkor


Följande villkor gäller på webbkungen med start från 2013-10-20.


1. Abonnemang

Med ett abonnemang hos Webbkungen får man möjlighet att använda Webbkungen's mailserver. Abbonemangen ”Small”, ”Medium” och ”Large” inkluderar ett begränsat antal e-postkonton.

Tecknandet av ett abonnemang hos Webbkungen ger möjlighet att skapa en hemsida. Utrymmet som man har tillgängligt för hemsidan beror på valet av abonnemang.
Abonnemanget är fortlöpande, 12 månader i taget. 30 dagar innan en 12-månaders period utlöper förlängs abonnemanget automatiskt med en ny 12-månaders period, detta gäller vid tecknande av årsabonemang.

För Kunder som väljer att betala månadsvis gäller Användaravtalet tillsvidare och förlängs med en (1) månad i taget såvida det inte sägs upp av Kunden senast (1) dag före utgången av den aktuella månaden ("Tillsvidareabonnemang"). Samma uppsägningstider gäller för det fall Kunden vill nedgradera sitt abonnemang eller avaktivera aktiverade betaltjänster inom ramen för Tjänsten såvida det inte sagts upp enligt punkt 1.6 nedan.

Vid distansavtal har konsumenter 14 dagars ångerrätt vid online-beställningar. Domäner är unika, och webhotellet blir individuellt anpassat och skapat för domänen.

För att upprätthålla en snabb leveranstid kommer Webbkungen normalt att
upprätta och anpassa det beställda direkt efter att kundens order mottagits. Kunden accepterar vid beställningen att ångerrätten automatiskt upphör så snart
Webbkungen påbörjar upprättandet och anpassningen av det beställda.

Beställer man gratisabonnemanget så innebär det att man godkänner att Webbkungen
lägger upp reklam och annonser på kundens alla sidor på hemsidan.


1.1. Användning

Det är inte tillåtet att ha större mängder filer liggande för download eller visning utan föregående avtal med Webbkungen.

Det är dock inte tillåtet att överskrida det tillgängliga utrymmet på webbutrymmet. I kontrollpanelen går det att se hur mycket utrymme som för närvarande används. När allt utrymme har använts kommer ett e-postmeddelande automatiskt att skickas ut, och det går i efterhand att uppgradera till ett större abonnemang.

Olagligt material får inte lagras på någon av Webbkungens servrar, vare sig detta är olagliga foton, filmklipp, andra typer av filer eller länkar till olagliga bilder eller liknande material.
Olagligt material är till exempel, men inte begränsat till, upphovsrättsskyddat material
eller annat material som en person inte har rätt att publicera eller lagra enligt lag.

Det är likaledes förbjudet att ha erotiskt, pornografiskt eller annat material som kan uppfattas stötande liggande på Webbkungens servrar.
Webbkungen förbehåller sig rätten att bestämma när material ingår i någon av ovan nämnda kategorier och vid tillfälle ta bort materialet.

Om materialet raderas kan kunden inte ställa några krav på Webbkungen.
Webbkungen har 0.5GB, 5GB, 10GB och 50GB  trafik på Webbhotellet. Det förutsätts dock att bruket av trafik är normalt och att trafiken inte stör andra kunders trafik.

Om andra kunders trafik störs har Webbkungen rätt att utan förvarning stänga kundens
webbhotell och kräva kompensation för trafikbruket. Webbkungen förbehåller sig rätten att bestämma ifall andra kunders trafik störs.

Om kundens Webbhotell stängs återbetalas inga förskottsbetalda abonnemangsutgifter.
Det är förbjudet att skicka oönskad e-post (spam) via Webbkungen's system. Om detta görs förbehåller webbkungen sig rätten att meddela myndigheter samt att överlämna
loggar mm. till myndigheterna.

Webbkungen förbehåller sig också rätten att kräva kompensation för den tid och arbete
som uppstår till följd av att loggar mm. skall överlämnas till myndigheterna.

Kundens konto kommer att raderas om det inte varit aktivt inom  dom första 30 dagarna.


1.2. Scripts

Webbkungen tillåter inga scripts att bli installerade på hemsidan.


1.3. Mallar 

Samtliga mallar som finns att tillgå hos Webbkungen tillhör Webbkungen. Detta gäller alla mallar, modifierade eller ej.
Inga mallar som finns att tillgå hos webbkungen får distribueras vidare vare sig i kommersiellt syfte eller till privat bruk.
Samtliga mallar erbjuds med icke-exklusiv rätt. Om webbkungen känner sig tvungen att återkalla möjligheten att använda en mall är Webbkungen inte ansvarig för eventuell
förlust detta kan medföra för kund (varken för direkta eller indirekta förluster)
Webbkungen ansvarar inte för eventuella fel m.m. i mallen eller att mallen är tillgänglig.


1.4. Driftssäkerhet

Webbkungen förbehåller sig rätten att begränsa/inskränka de erbjudna produkternas   användningsmöjligheter av drifts- och säkerhetsmässiga grunder.
Av drifts- och säkerhetsmässiga orsaker förbehåller webbkungen ytterligare sig rätten att vid var tid skaffa sig tillgång till våra kunders användardata.
Webbkungen's medarbetare är underlagt tystnadsplikt i dessa fall.
All annan tillgång till användardata kräver kundens godkännande eller ett domstolsbeslut. Webbkungen´s spam- och virusfilter minimerar risken för att mottaga oönskade mail.
Vi gör er dock uppmärksamma på att Webbkungen inte kan garantera att
filtren stoppar alla oönskade mail.


1.5. Ansvar

Kundens användning av ett abonnemang är under alla omständigheter på eget ansvar. Webbkungen tar inte på sig något ansvar för innehållet, vare sig dess riktighet,
laglydighet m.m. av de informationer som kunden mottager eller utger via internet.
Webbkungen kan således inte ställas till ansvar för förluster vare sig direkta eller indirekta immateriella kränkningar eller andra förhållanden som har uppstått p.g.a användande
av informationer från Internet.

Webbkungen kan inte ställas till ansvar för förluster eller andra omständigheter som uppstått på grund av bristande tillgång till tjänster eller informationer på Internet. Detta är gällande oavsett om den bristande tillgången är orsakad av systemkrasch eller andra omständigheter
hos Webbkungen eller force majeure, detta inkluderar också strejk och lockout.

Webbkungen tar inte på sig något ansvar för förluster av personlig data och installerade software m.m. i förbindelse med kundens nyttjande av abbonemanget och tillhörande tjänster.

webbkungen tar inte på sig något ansvar för obehörigas tillgång till kundens data och system.

Kunden ansvarar själv för alla eventuella kostnader som uppstått i samband med beställningar av tjänster via internet och användning av betalningssystem knutet till internet.
Ansvarsfrånskrivelse i dessa affärsvillkor är gällande oavsett av att Webbkungen har handlat grovt oaktsamt.
 


1.6. Uppsägning av abonnemang

Ett abonnemang kan sägas upp när som helst av kunden. Om abonnemangsperioden varar 12 månader och förnyas automatiskt 30 dagar innan slutet av varje 12-månadersperiod måste uppsägningen vara mottagen av Webbkungen senast 30 dagar innan 12-månadersperiodens slut.
Den oanvända delen av en förbetalning blir inte återbetald.
Om uppsägningen inte är Webbkungen tillhanda i tid är kunden skyldig att betala abonnemangsavgiften för den följande 12-månadersperioden

Uppsägning av abbonemang görs inne i kundzonen.


Exempel:

Om abonnemanget upprättades 1 januari 2008 varar abonnemanget fram till 31 december 2008. 
Om kunden inte önskar att abonnemanget skall fortgå in i följande år (2009) måste abonnemanget sägas upp innan 30 november 2008.
När Webbkungen har tagit emot uppsägningen syns en bekräftelse på första sidan av kontrollpanelen. 
Kunden får också en bekräftelse på e-post angående uppsägningen från Webbkungen.     Om kunden på framsidan i kontrollpanelen inte kan se att Webbkungen har mottagit
uppsägningen skall kunden skicka en ny uppsägning.

Önskar Webbkungen att stänga speciella abonnemangstyper eller önskar Webbkungen att säga upp speciella abbonemangsvarianter eller särskilda överenskommelser
kan webbkungen så göra med en månads varsel.
Den kvarvarande delen av det förutbetalda abonnemang kommer i dessa tillfällen undantagsvis återbetalas.

Företar webbkungen väsentliga väsentliga ändringar av försämrande
karaktär i kundvillkoren, kan kunden säga upp abonnemanget med en månads varsel.
Förutbetalda abonnemang kommer i sådana tillfällen undantagsvis återbetalas. Abonnemanget får under inga omständigheter användas med syfte att uppnå oauktoriserad tillgång
till system anslutna till Internet.

Kommer det till Webbkungens vetskap att sådana aktiviteter eller andra olagligheter
förekommer kommer abonnemanget utan förvarning att avslutas.
Detta oavsett vilket lands lagar som ligger till grund för lagbrottet. Alla relevanta upplysningar kommer att skickas till relevanta myndigheter.
Webbkungen kan även utan förvarning omgående avsluta ett abonnemang utan kompensation
eller återbetalning i någon form om en kund inte följer affärsvillkoren, gör sig skyldig till förlust eller missbruk av de resurser som finns tillgängliga p.g.a internets närvaro, stör internets funktion, överträder den vid var tids gällande internetetikett, t.ex. avslöjar andra människors 
privata förhållande eller genom sin närvaro stör andra internetanvändare.
Data från hemsidor och mailsystem blir vid uppsägning av abonnemang vanligtvis borttagna 7 dagar efter abonnemanget upphör att gälla.


2. Domän

Domännamnet får ej kränka tredjemans namn eller varumärke eller något i övrigt som kan tänkas strida mot regelverket.

Domännamnet registreras i kundens namn och på uppdrag från kunden.

Webbkungen är i detta sammanhang förmedlare av tjänsten.
Webbkungen informerar kunden när domänen har blivit registrerad.

Webbkungen har inget ansvar för domännamnet vid händelse av uppsägning/flyttning eller att webbhotellet blir borttaget.

Domännamnet "registreras hos" / "flyttas till" Webbkungen's samarbetspartner.

Detta kan vara en domänregistrator eller domänmyndigheten för respektive toppdomän.

Vid utgången av varje registreringsperiod fakturerar webbkungen kunden årsavgiften för domänen såvida inget annat framgår.

Detta oavsett om domänen ligger på webbkungen's eller annans DNS-server.

Om fel domännamn har beställts (stavfel, namnfel eller liknande) återbetalas registreringsavgiften inte till kunden.

Webbkungen ämnar i dessa fall att korrigera domännamnet om registreringen inte redan har gjorts. Om det är Webbkungen som registrerat fel namn återbetalar Webbkungen
registreringsavgiften eller så erbjuds kunden det korrekta domännamnet.

Kunden skall tillse at Webbkungen och eventuell domänmyndighet vid varje tidpunkt har aktuella kontakt- och adressuppgifter till kunden.


2.1. Speciella villkor för toppdomäner

Årlig domänavgift betalas till Webbkungen.se via den årliga fakturan. Den årliga fakturan skickas ungefär 30 dagar innan gällande abonnemangsperiod avslutas.

Vid registrering av .se domän är Webbkungen kontakt mellan kund och .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) och kunden skall vara införstådd med villkoret om att följa de regler
som .SE till var tid har för administration av toppdomänen .se
(se http://www.iis.se/ ).
Angående användning av .uk domän:
För fortsatt registrering skall registranten vara införstådd med villkoret om att följa de regler som Nominet till var tid har
för administration av toppdomänen .uk. (se http://www.nominet.org.uk/)
För andra domännamn än ovannämnda (exempelvis .com, .net, .org, osv.), hänvisas till toppdomänens gällande regler.
Om kunden inte följer regelverket för respektive domän har webbkungen rett att se till att kundens webbhotell raderas.
Sker detta har Webbkungen inget ansvar gentemot kunden.

3. Allmänt

För att kunna teckna ett abbonemang hos Webbkungen skall abonnemangstecknaren vara myndig.


3.1. Användning av kundupplysningar

Ett webbhotells/hemsideabonnemang hos Webbkungen innebär automatisk registrering av namn, adress och email för Webbkungen's nyhetsmail.

Kunder som inte önskar denna typen av registrering skall själva göra webbkungen uppmärksamma på detta.


3.2. Kontakt

Frågor angående support, försäljning och ekonomi besvaras via biljettsystem och inom 24 timmar på e-post,så långt som detta är möjligt. Webbkungen erbjuder inte kontakt per telefon.


3.3. Adressupplysningar

Kunden är förpliktad att alltid hålla Webbkungen informerad om sin nuvarande adress och e-postadress. Detta görs i kundzonen, där adressen kan ändras.


3.4. Betalning av abonnemang

Betalning av abonnemang för webbhotell betalas oavsett abonnemangsvariant ett år i förskott. Förskottsbetalda abonnemang återbetalas inte ifall inget annat framgår av affärsvillkoren.


3.5. Betalningsvillkor

Webbkungen tar inte ut några avgifter för betalningar som görs online med Eurocard, Mastercard, VISA, VISA Electron och JCB
Webbkungen's produkter/tjänster är specialtillverkade för varje kund, detta betyder att vanlig ångerrätt inte är gällande vid köp. Förfallotiden är 14 dagar, förutsatt att inga särskilda överenskommelser föreligger. Vid dröjsmål med
betalning över 10 dagar från fakturans förfallodag utgår utan varsel dröjsmålsränta från förfallodagen, enligt lag om räntor vid sen betalning, med tillägg av en påminnelseavgift på 100:- SEK pr. räntenota.

Webbkungen förbehåller sig rätten att överlåta fodringar till tredje part.

Webbkungen förbehåller sig rätten att avsluta avtalet och ta bort kundens domän och
omgående stänga webbhotellet vid tillfälle av för sen betalning.
Vid eventuella återbetalningar reserverar Webbkungen rätten att dra av ett belopp motsvarande omkostnader för bankavgifter och administration.


3.6. Abonnemangets varaktighet

Ett abonnemang är löpande och fortsätter tills att det av någon av parterna sägs upp i enlighet med ovannämnda villkor.


3.7. Ändring av abonnemang

Ett webbhotells/hemsideabonnemang kan när som helst ändras till ett abonnemang till ett högre pris. Vid tillfälle av ett förutbetalt
abonnemang blir detta kompenserat i priset på det nya abonnemanget. Ändring till abonnemangsvariant till ett lägre pris
kan endast ske vid utgången av abonnemangsperioden och kräver att kunden har informerat om detta minst 60 dagar innan utgången av abonnemangsperioden.

­

3.8. Överlåtelse

Vid försäljning eller annan överlåtelse av alla eller väsentliga delar av Webbkungen's verksamhet eller tillgångar, är webbkungen berättigad att helt eller delvist överlåta kundens abonnemang samt Webbkungen's rättigheter och förpliktelser i enlighet med
affärsvillkoren till tredjepart utan kundens samtycke.


3.9. Ändring av villkor

Webbkungen's försäljnings- och leveransvillkor, kan av Webbkungen ändras med varsel på 45 dagar.


3.10. Fel hos tredjepart och force majeure

Webbkungens sajtbyggare är en tredjepartsprodukt som är placerad på servrar som ej ägs av Webbkungen.

Utöver ovannämnda är webbkungen aldrig ersättningsskyldig vid händelse av att avbrott, driftstörningar, fel, skador m.m. har orsakats av förhållande som är utanför Webbkungen's kontroll.

Detta gäller även blixtnedslag, översvämningar, brand, strejk, krig, terror, arbetsnedläggelse och lockout (gäller även Webbkungen's egna medarbetare), överbelastning av nätet, fel i andras nätverk, fel hos tredjepart, systemkrasch, andra force majeure incidenter m.m.


3.11. Tvist

Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av detta avtal skall avgöras av svensk domstol enligt svensk rätt.

gallery/hemsida-ruler